Εικόνα 8. Το 860–880 Lake Shore Drive. Φαίνονται τα κατακόρυφα χωρίσματα των παραθύρων κατασκευασμένα από δοκούς «Ι». Πηγή: Spkrs14, Wikimedia Commons.